PDF Tisk Email

Elektrické podlahové vytáp?ní

Elektrické podlahové vytáp?ní Vám nabízí možnost získat pro Váš byt, d?m nebo kancelá? velmi spolehlivý, bezpe?ný a ekonomicky výhodný topný systém.

Jedná se o inteligentní úsporný vytáp?cí systém, který si Vás získá nejen velmi p?ijatelnými po?izovacími náklady oproti ostatním tepelným systém?m, ale také nízkou spot?ebou elektrické energie pro celou domácnost. Elektrické podlahové vytáp?ní se vyzna?uje dlouhodobou životností, velmi komfortním a bezúdržbovým užíváním s minimálními nároky na obsluhu, je šetrné k životnímu prost?edí a velmi efektivní. Elektrické podlahové vytáp?ní je vhodné pro r?zné druhy podlah a poskytne Vám elegantní interiér bez viditelných topných t?les.

Teplá podlaha Vám dodá p?íjemný pocit a je ideální také z hlediska rozložení teplot v místnosti ze zdravotního hlediska. Tepelná pohoda se vyzna?uje tém?? stejnou teplotou v celé místnosti. Nedochází tak k proud?ní vzduchu a ví?ení prachu. Optimální teplotu v místnosti p?itom získáte již p?i nižší teplot? než u b?žných vytáp?cích systém?. Tím docílíte nejen pro Vás a Vaše d?ti zdrav?jšího prost?edí bez p?eh?átých místností se suchým vzduchem, ale i snížení spot?eby energie pro celou domácnost. S elektickým podlahovým vytáp?ním však nešet?íte pouze energii, ale také prostor. Díky systému elektrického podlahového topení nemusíte v interiéru instalovat topná t?lesa ?i v rámci úspor od nich odsunovat nábytek. Získáte tak více výhod najednou.

Elektrické vytáp?ní lze instalovat nejen jako hlavní vytáp?cí sytém, ale je ho možné také využít k dopl?kovému temperování místností a prostor kolem domu.

 

Komplexní ?ešení vyh?ívání pro rodinné domy
Nabízíme jedine?nou novinku na trhu
termostat DEVIreg TOUCH od firmy Danfoss


Bližší informace naleznete v sekci NOVINKY


Vyzkoušejte si nyní snadné ovládání termostatu DEVIreg TOUCH online na webových stránkách www.touch.devi.cz